Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Sort asc Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
23949 Sint Jacobiparochie (Sint Jabik) PKN-gemeente Open Hof Het Bildt Friesland In gebruik 0
24026 Leeuwarden (Ljouwert) Huisorgel Smilde, dr Bernard Leeuwarden Friesland In gebruik 0
24027 Leeuwarden (Ljouwert) Huisorgel Woudstra, Wietze en Zwart, Jantsje Leeuwarden Friesland In gebruik 0
24270 Ferwert (Ferwerd) Verzorgingshuis Foswert Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
24298 Zwagerveen Gereformeerde kerk Kollumerzwaag (Kollumersweach) Kollumerland Friesland In gebruik 0
24310 Beetstersweach (Beetsterzwaag) Huisorgel particulier Opsterland Friesland In gebruik 0
24321 Hardegarijp (Hurdegaryp) Huisorgel Boer, L. de Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
24347 Heerenveen (It Hearrenfean) RK klooster Zrs van de Retraite Heerenveen Friesland Niet in gebruik 0
25208 Spannum RK klooster Littenseradeel Friesland Afgebroken 0
25231 Oostermeer (Eastermar) Gebouw voor Christelijke belangen Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
25268 Jelsum RK klooster Zrs Norbertinessen Bethlehem Leeuwarderadeel Friesland Afgebroken 0
25302 Nes RK klooster Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) bij Akkrum Dongeradeel Friesland In gebruik 0
25374 Heeg (Heech) RK klooster Zrs van JMJ Wymbritseradiel Friesland Niet in gebruik 0
25482 Roodhuis (Reahûs) RK statie Littenseradeel Friesland Afgebroken 0
25494 Makkum RK kerk - schuurkerk Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
25530 Jorwert (Jorwerd) Protestants klooster Littenseradeel Friesland In gebruik 0
25532 Olterterp Gereformeerde kerk (hersteld) Opsterland Friesland In gebruik 0
4217 Langezwaag (Langsweagen) Hervormde kerk St Mattheus - Mattheustsjerke 't Hou 9 Opsterland Friesland In gebruik 0
19852 Gorredijk (De Gordyk) RK klooster Zrs Franciscanessen van Aerdenhout 't Leantsje 23 Opsterland Friesland Niet in gebruik 0
23347 Warga (Wergea) Doopsgezinde kerk 't Noard Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan