Hervormde Grote of Martinikerk
In gebruik
Foto: Maria Veldmans
Martinikerkhof 3
Groningen

Gemeente Groningen
Groningen

(Kerk)gebouw

Eén of meerdere houten kerkjes gebouwd in ??
Tufstenen zaalkerkje gebouwd in 1050, genoemd naar de patroonheilige Martinus van Tours.
In 1215 wordt de kerk als parochiekerk vermeld.
De kerk is uitgebreid in 1225 tot een driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde westtoren in romano-gotische trant: middenschip met twee lagere zijbeuken, een dwarspand, een koor met een halfronde absis en twee kleinere absiden aan de noord- en zuidzijde van het koor.
Kerk uitgebreid tijdens de bloei van de stad en toeneming aantal gelovigen in de 15e eeuw. Het koor fors verhoogd, gereed ca. 1430, muurwerk en gewelven kwamen te rusten op dertien kolommen.
In de loop van de 15e eeuw is het schip drastisch veranderd, de beide zijbeuken werden vervangen door beuken even hoog en breed als het middenschip, de kerk werd naar het westen met twee traveeën verlegd. De kerk kreeg hallenkerk-karakter met aan noord- en zuidzijde topgevels die in 1688 werden afgebroken en bij de laatste restauratie werden herbouwd. Het gotische koor rijst hoger op dan het schip.
De toren in in 1468 ingestort.
De stenen geledingen, twee vierkante en een achtkante, dateren uit 1469/82, de houten geledingen uit de 17e eeuw.
De kerk is in de loop van de tijden uitgebreid tot de huidige hoog-gotische hallenkerk met het beroemde hoge, hemelsblauwe koor met gouden sterren. Daaronder in de ruimte onder de vensters van de lichtbeuk de meest complete serie muurschilderingen uit de renaissance in ons land aangebracht in de 1e helft van de 16e eeuw, later werden ze overgekalkt.
Nieuwe toren gebouwd in 1469/82 aan de westzijde van de kerk en voltooid ca. 1550. De toren is 93,5 meter hoog. In de toren bevindt zich een gelui van 13 klokken en een carillon van 52 klokken (Hemony/Eijsbouts, 1664/1994).
De spitsboognissen zijn in de eerste helft van de 16e eeuw dichtgemetseld.
Ten westen van de sacristie de Noorderkapel gebouwd in het begin van de 16e eeuw.
Op 15 maart 1577 brandde de houten bekroning van de toren af. Nieuwe hoge toren gebouwd na 1645 (96 meter hoog).
In het rampjaar 1672 liepen kerk en orgel schade op.
Ingrijpende verbouwing van het interieur ± 1850.
In 1923/24 kwam de hele serie muurschilderingen onder de witkalk tevoorschijn.
In 1938 verzakte de Martinitoren en tastte de aanpalende orgeltribune ernstig aan. De toren werd gerestaureerd.
In 1961/75 zijn kerk, koor en aangrenzende gebouwen gerestaureerd.
Eind augustus 1984 is het vernieuwde Hemony-carillon in gebruik genomen.
De Noorderkapel is voor trouwdiensten, avondgebeden, muziekuitvoeringen, vergaderingen e.d.
Kerk gerestaureerd in 1976.
De afgelopen periode tot 2006 is het koor van de Martinikerk gerestaureerd omdat de inrichting verouderd en versleten is. Er is een nieuw podium geplaatst. Er zijn 600 nieuwe stoelen gekocht en een betere geluidsinstallatie. Het blauwe plafond met de gouden sterren is weer echt mooi blauw. Daarna zijn de restaurateurs aan de gang gegaan met de muurschilderingen. Vier grote en zes kleine muurschilderingen vertellen het leven van Jezus. Rond 1600 zijn ze aangebracht. In de jaren '20 en de jaren '60 van de 20e eeuw zijn ze al eens gerestaureerd. Maar het was nu weer nodig. De ingang onder de Matinitoren is weer in ere hersteld.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bouman, mr A.: Nederland Orgelland 6 afb I-4* 12 afb I-11* 25 afb II-8*, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Bouman, mr A.: orgels in Nederland (1943)34-35 48 56 foto 25* 62; uitgave Allert de Lange, Amsterdam 1943
Brouwer: Sleutelstad-Orgelstad 46
Brouwer: orgelluiken in Ned 20 22 66
Dorgelo, Wim; De Groninger orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785)5
Gierveld: 250 jaar Hinsz-orgel Leens 17 18* 21 24 25 31 35 55 56 57
Gierveld: het ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 173 273
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)37 117 131 165 191 294 297
Hess: het orgel in de St Janskerk Gouda 3
Holthuis J.: Petrus van Oeckelen, orgelmaker te Harenmolen bij Groningen 5(1985)4
Holthuis J.: Petrus van Oeckelen, orgelmaker te Harenmolen bij Groningen 5(1985)4 7 8 10
Kluiver, drs J.H.: historische orgels in Zeeland II 96, III n5
Kriek/Zandt: Organum Novum 12/13
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)15
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 8 12 14
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II 9 17, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Steensma: langs de oude Groninger Kerken 9-12 foto's 1* 2* 3* 4* 5*
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 10 12 14 18 19 20 23 25 27 28 29 30 31 33 34 39 41 46 49 52 53 57 72* 73*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Vlagsma: de Friese orgels (1500-1750)123 124 125 133 134 174 383, Fryske Akademy Leeuwarden 2003
Zandt: de orgelgeschiedenis van de Grote- of St Martinuskerk te Dokkum (1584-1979)8-9
Tijdschriften en andere uitgaves
brochure orgelhistorie in Groningen; Stichting Groningen Orgelland
contactbrief voor kerkverzamelaars 12(1984)14, 56(2006)15, 60(2008)15
de Mixtuur 3(1971)37, 7(1972)118-119, 12(1973)231, 16(1975)323 325, 17(1975)350 28(1979)712, 30(1980)800, 32-33(1980)48 82, 34(1981)131, 38(1982)321, 49(1985)781-782, 54(1986)201, 75(1993)792
de Orgelvriend 12(1978)4, 2(1979)14, 9(1979)17-18*, 11(1979)22*, 1(1980)26, 12(1984)1* 4-9 (5 foto's)*
de nagelaten geschriften van de orgelmaker Arp Schnitger (1968)10 19 23 36* 37-38
de orgelmaker Witte 8
eredienstvaardig 5(1985)227*
grepen uit de orgelgeschiedenis van de Ned. Hanzesteden, samenstelling Maarten Seijbel (2015)2* 3
groninger orgelagenda (2012)38-39*
het Orgel 4(1954)64, 4(1958)59, 8(1961)183* 187, 1(1971)11, 1(1971)11, 7/8(1974)261, 4(1976)132, 5(1976)170*, 10(1976)325, 9(1984)375, 6(1985)282-292 (7 foto's)*
het Orgelblad III(1960)16
kerken . . . monumenten, uitgave Rijksdienst voor de Monumentenzorg december(1977)*, (1983)*
kerkepadgids (1978)bijlage, (1980)80, (1982)31-32**

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Martinikerk Groningen -

Orgelhistorie

b: Jean Baptiste Le Picard 1741/42 voor NUNHEM RK klooster Sint Elisabethsdal; M II: Hw-Rw
o: ROGGEL RK kerk St Nicolaas 1799 (1797) Hoofdwerk
o/r: Rugwerk naar HEYTHUYSEN RK kerk H Nicolaas; rugwerk verbouwd tot een zelfstandig orgel
o: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1939; het orgel is op een voetstuk in het koor van de kerk geplaatst (het orgel was onderdeel van een veel groter Frans barokorgel, specifiek het Rugpositief); M I vp: Man 11-Ped 1
adviseur mr A. Bouman
o: Rugpositief als koororgel naar deze kerk
r: Verschueren Orgelbouw, Heythuysen 2001/02; orgel hersteld en in hoofdzaak teruggebracht naar de oorspronkelijke dispositie; M I vp: Man 11-Ped 1
adviseur dr Cor Edskes

Dispositie

1939 (Le Picard/Verschueren):
Manuaal
Montre 8, Cor de Nuit 8, Salicional 8 discant, Prestant 4, Doublette 2, Larigot 1 1/3, Cornet III discant, Fourniture III, Trompette 8
 
1970 (Le Picard/Verschueren):
Manuaal C-g3
Bourdon 16 discant, Montre 8, Cor de Nuit 8, Salicionaal 8 discant, Prestant 4, Flüte 4, Doublette 2, Larigot 1 1/3, Cornet III, Fourniture III, Trompette 8, Treblante Doux
Kistpedaal C-d1
Sousbasse 16
Mechanisch

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 47, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 39
contactbrief voor kerkenverzamelaars 48(2002)16
gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan Fa. L. Verschueren (1891-1951)22
groninger orgelagenda (2001)20*, (2012)38-39*
het Orgel 10(1976)325, 5(1978)180
orgels in Ned 56

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Martinikerk Groningen -

Orgelhistorie

b: R. Rodensteen ± 15.. voor BOLSWARD Hervormde Grote of Martinikerk Koororgel
o: BOLSWARD Hervormde kerk - Broerekerk A. Verbeeck 1635
o: BOLSWARD Hervormde Grote of Martinikerk 1869; in het koor
o: 1967 (wachtte op nieuwe bestemming)

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Martinikerk Groningen -

Orgelhistorie

b: orgel gebouwd in 1318; gotisch orgel
r: 1452; ombouw in renaissancestijl van het gotische orgel; M II: Hw - Bov (blokwerk)
- De orgelluiken stammen uit 1542
- Blikseminslag in de toren in 1465. Het orgel werd gedemonteerd
b: Johannes then Damme, Appingedam ± 1481 met oude delen van het oude orgel. Ontwerper van het orgel was de bekende humanist Rudolf Agricola, destijds stadssecretaris van Groningen; M III
r: Andreas de Mare, Groningen 1542; ombouw van het gotische orgel in renaissancestijl met het Agricola-orgel als Rugwerk; M III vp:
r: Anthonie en Adam Verbeeck, Groningen 1627/28, verbouwing en uitbreiding, orgel beter geschikt gemaakt voor orgelbegeleiding, zeven nieuwe spaanbalgen, de orgelkas kreeg als bekroning het stadswapen met twee leeuwen als schilddragers, geflankeerd door een tweetal griffioenen
- de opdracht voor de reparatie was gekregen in november 1626
Het orgel werd op 30 oktober 1628 gekeurd door orgelmaker Anthony Waelckens en de organist van Farmsum
r: A. Waelckens 1640
r: Jan Tonnis Helman, Groningen 1669; herstelwerkzaamheden
- Jan Tonnis Helmman te Groningen, onderhoud vanaf 1671
- Oorlogsschade in 1672. Groningen werd lange tijd belegerd door de bisschop van Munster. Schade door het beleg van "Bommen Berend"
r: Jan Tonnis Helman ± 1685/90; herstel oorlogsschade, nieuwe springladen voor Hoofdwerk en Pedaal en nieuwe klavieren
- Hij bleek niet voor zijn taak berekend te zijn. In 1690 was het orgel nog niet af. Hij stierf tijdens het werk
r: Arp Schnitger, Hamburg 1690/91; hij leverde het werk in uitstekende staat op
- Schnitger kreeg onmiddelijk weer opdracht het orgel te verfraaien en te vergroten
r: Arp Schnitger, Hamburg 1692; toevoeging van twee imposante pedaaltorens met Prestant 32 met bijbehorende windladen en pijpwerk; de latere stadsbouwmeester Allart Meijer, leverde het kastwerk voor de pedaaltorens; M III vp: Man 8-Rw 13-Bov 8-Ped 10
r: 1710/11
r: Franz Caspar Schnitger 1728; vergroting met een Rugpositief
- De opdracht werd op 18 oktober 1728 verleend, hij overleed in maart 1729. Albertus Anthoni Hinsz maakt het werk in 1729/30 af in opdracht van de weduwe Schnitger; nieuw Rugpositief, windladen van Hoofdwerk en Bovenwerk, mechaniek gemoderiseerd en de dispositie uitgebreid. De rijk gedetailleerde kas van het Rugpositief is een werkstuk van Egbert Tiddens, snijwerk geleverd door de Groninger beeldhouwer Caspar Struiwigh
r: Albertus Anthoni Hinsz 1739/40; orgel hersteld en de in 1730 niet geplaatste registers aangebracht, dispositie naar 47 registers naar concept van Franz Caspar Schnitger instigatie van organist Wilhelm Lustig. M III vp: 47 registers
r: Albertus Anthoni Hinsz 1780; voltooïng van het orgel
- in 1781 werd geconstateerd dat het orgel ging verzakken. Men loste het probleem op door het vrijdragende orgelbalkon met vier houten zuilen te ondersteunen. De houten zuilen zijn in 1808 vervangen door de huidige van baksteen met stuclaag
r: N.A. Lohman, Groningen 1808/09, orgel hersteld, hij verving drie vulstemmen van het Bovenwerk door drie andere registers
r: N.A. Lohman, Groningen 1816; reparaties, zeven registers vervangen
r: Petrus van Oeckelen, Haren 1831; Hobo en Viola di Gamba vervangen, Klarinet met vrijzwevende tongen
r: Petrus van Oeckelen, Haren 1833
r: Petrus van Oeckelen, Haren 1854/55; ingrijpende wijzigingen en vergroting naar plannen van C.G.F. Witte te Utrecht; het orgel werd vergroot tot 52 registers, maar er sneuvelden weer vele oude stemmen. Van de 47 registers rond 1740 zijn er maar 27 overgebleven; M III vp:
- De Groninger schilder en decorateur Pieter Lofvers kreeg opdracht de orgelkas in mahonie-imitatie te schilderen en de ornamenten te vergulden. In 1856 bleek dat hierbij gedeeltelijk bladkoper was gebruikt. De schilder moest voor eigen rekening zijn bedrog ongedaan maken
r: Petrus van Oeckelen, Haren 1867; Basson 16 en Schalmei 8 van het Rugpositief door nieuwe pijpen vervangen
r: Jan Doornbos, Groningen 1893; reparaties en kleine wijzigingen
r: Jan Doornbos, Groningen 1898; van Borstwerk en Rugpositief beroofd
r: Jan Doornbos, Groningen 1904, mechanische tractuur pedaal verwijderd, het pedaal werd pneumatisch; M III/Pn vp:
r: Jan Doornbos, Groningen 1908; reparaties en kleine wijzigingen
r: Jan Doornbos, Groningen 1912; de oude balgen werden verwijderd een een nieuwe rechtopgaande magazijnbalg geleverd
- In de eerste helft van de 20e eeuw raakte het orgel ernstig in verval
- de Ned. Klokken- en Orgelraad werd in 1938 om advies gevraagd. Zij brachten een rapport uit. De opdracht is op 17 juni 1938 aan De Koff verleend.
r: Fa. J. de Koff & Zn., Utrecht 1938/39; ombouw en totale moderisering van het orgel, windvoorziening veranderd, elekro-pneumatische tractuur met een speeltafel op de galerij in het noordelijke zijschip. Wat nog over was van het oorspronkelijke pijpwerk werd bedorven; EP III vp: Hw 14-Rw 16-Bov 9-Ped 14
r: Fa. Mense Ruiter 1966; orgel hersteld nadat in het voorjaar van 1966 een hevige regenbui een lek tussen de kerk en de toren een ware waterhoos veroorzaakte, waardoor de laden van Bovenwerk en Hoofdwerk onbespeel waren geworden
- Het orgel werd door Fa. Gebr. van Vulpen te Utrecht in 1971 gedemonteerd in verband met restauratiewerkzaamheden van het kerkschip
- De pionier Cor Edskes heeft vanaf het midden van de vorige eeuw zich ingezet om de ruïne waartoe het orgel verworden was te herscheppen tot de huidige toestand, met als uitgangspunt de staat waarin het orgel in 1740 verkeerde. In overleg met de rijksadviseur dr H.L. Oussoren is een restauratievoorstel door de Rijksoverheid vastgesteld: het orgel terugbrengen in de staat van rond 1740 met gebruikmaking van later toegevoegde delen
r: Jürgen Ahrend, Leer (D) 1976/77, restauratie Rugpositief en Bovenwerk; de orgelkas kreeg weer de 18e eeuwse groene kleur met veel bladgoud op ornamenten en blinderingssnijwerk
Adviseur Lambert Erné te Utrecht
- Uitgebreid archiefonderzoek van 1977 tot 1984 door C.H. Edskes te Groningen
r: Jürgen Ahrend, Leer 1983/84; uitvoering tweede gedeelte restauratie, Hoofdwerk en Pedaal; M III vp: Hw 14-Rw 16-Bov 8-Ped 15
Adviseurs Cor Edskes en rijksadviseur O.B. Wiersma
Heringebruikname orgel op vrijdag 14 september 1984 met een bespeling door Wim van Beek, eigen organist van de kerk

Dispositie

1692 (Schnitger):
Manuaal
Praestant 8, Holpijp 8, Quintadena 8, Octaaf 4, Octaaf 2, Mixtuur IV-V-VI, Scherp IV, Trompet 8
Rugwerk
Praestant 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Fluit 4, Holpijp 4, Nasard 3, Superoctaaf 2, Fluit 2, Sexquialtera II, Mixtuur VI, Cimbel III, Regaal 8, Schalmei 4, Tremulant
Bovenwerk
Praestant 8, Baarpijp 8, Octaaf 4, Nasard 3, Sesquialtera II, Mixtuur IV-V-VI, Trompet 8, Vox Humana 8, Tremulant
Pedaal
Praestant 32, Praestant 16, Octaaf 8, Octaaf 4, Octaaf 2, Mixtuur IV, Bazuin 16, Trompet 8, Cornet 4, Cornet 2
Koppels: Manuaal-Bovenwerk, Pedaal-Manuaal
8 blaasbalgen
 
1774 (volgens Hess):
Hoofdwerk
Praestant 8, Gedackt 8, Quintadeen 8, Octaav 4, Octaav 2, Tertiaan II, Cornet III, Scharp IV, Mixtuur IV-VI, Trompet 8, Viola di Gamba 8 (tongwerk)
Rugwerk
Quintadeena 16, Praestant 8, Bourdon 8, Roerfluit 8, Octaav 4, Speelfluit 4, Ged. Quint 3, Nazart 3, Octaav 2, Fluit 2, Sexquialtra II, Cimbel III, Mixtuur VI, Basson 16, Schalmey 8, Hautbois 8
Bovenwerk
Praestant 8, Holfluit 8, Octaav 4, Nazard 3, Sexquialtra II, Mixtuur IV, Trompet 16, Voxhumana 8
Pedaal
Praestant 32, Praestant 16, Octaav 8, Gedact 8, Octaav 4, Octaav 2, Nagthoorn 2, Mixtuur IV, Bazuin 16, Trompet 8, Cornet 4, Cornet 2
 
1854 (volgens Bouman):
Hoofdwerk
Praestant 16, Octaaf 8, Holpijp 8, Roerfluit 8, Salicionaal 8, Quint 5 1/3, Octaaf 4, Portunaal 4, Holfluit 2, Cornet V, Mixtuur IV-V 2, Trompet 16, Trompet 8, Hobo 8
Rugwerk
Praestant 16 discant, Quintadena 16, Praestant 8, Bourdon 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Fluit 2, Terts 1 3/5 Flageolet 1, Mixtuur III-IV 1 1/3, Bassethoorn 16, Schalmei 8, Chalcodion 8
Bovenwerk
Praestant 8 (I-II-III st.), Holpijp 8,Viola di Gamba 8, Octaaf 4, Nachthoorn 4, Woudfluit 2, Vox Humana 8
Pedaal
Praestant 32, Praestant 16, Subbas 16, Octaaf 8, Bourdon 8, Roerquint 5 1/3, Octaaf 4, Holpijp 4, Octaaf 2, Nagthoorn 2, Bazuin 16, Trompet 8, Trombone 8, Cornet 4
 
1885 (volgens van ’t Kruijs):
Hoofdklavier
Prestant 16, Octaaf 8, Roerfluit 8, Salicionaal 8, Holpijp 8, Quint 5 1/3, Octaaf 4, Portunaal 4, Woudfluit 2, Mixtuur IV-V, Cornet V, Trompet 16, Trompet 8, Hobo 8
Rugwerk
Prestant 16 discant, Quintadeen 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Fluit 2, Terts 1 3/5, Flageolet 1, Mixtuur IV, Fagot 16, Trompet 8, Chalcodion 8
Bovenklavier
Prestant 8, Holfluit 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Nachthoorn 4, Woudfluit 2, Vox Humana 8
Pedaal
Prestant 32, Prestant 16, Subbas 16, Gedekt 8, Roerquint 5 1/3, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2, Nachthoorn 2, Bazuin 16, Trompet 8, Trombone 8, Cornet 4
 
1984 (Ahrend):
Hoofdwerk (II) C-c3
Praestant 16, Octaaf 8, Salicet 8, Quintadena 8, Gedekt 8, Octaaf 4, Gedektfluit 4, Octaaf 2, Vlakfluit 2, Tertiaan II 4/5-2/3, Mixtuur IV-VI 2/3, Scherp IV 1/2, Trompet 8, Viola da gamba 8
Rugpositief (I) C-c3
Quintadena 16, Praestant 8, Bourdon 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Gedektquint 3, Nasard 3, Octaaf 2, Fluit 2, Sesquialtera II 1 1/3-4/5, Mixtuur IV-VI 1 1/2, Cimbel III 1/5, Basson 16, Schalmei 8, Hobo 8, Tremulant
Bovenwerk (III) C-c3
Praestant 8 I-III, Holfluit 8, Octaaf 4, Nasard 3, Sesquialtera II 1 1/3-4/5, Mixtuur IV-VI 1, Trompet 16, Vox humana 8
Pedaal C D-d1
Praestant 32, Praestant 16, Subbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Roerquint 6, Octaaf 4, Octaaf 2, Nachthoorn 2, Mixtuur IV 1 1/2, Bazuin 16, Dulciaan 16, Trompet 8, Cornet 4, Cornet 2
Koppelingen: Hoofdwerk-Rugpositief, Hoofdwerk-Bovenwerk. Geen Pedaalkoppels
Opliggende Tremulant voor het gehele orgel, inliggende Tremulant voor het Rugpositief
Toonhoogte ca. 1/2 boven a1 = 440. Stemming naar Hinsz - variant op een van de temperaturen van Neidhardt

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Kistorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Martinikerk Groningen 1962 -

Orgelhistorie

b: Fa. Oscar Metzler & Söhne, Dietikon (Zwitserl.) 1962; kistorgel M I: Man 5

Dispositie

1962 (Metzler):
Manuaal
Gedact 8, Prinzipal 4, Rohrflöte 4, Octave 2, Mixtur

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het kistorgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
het Orgel 3(1967)72* 75

Kistorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Martinikerk Groningen 1976 - 1985

Orgelhistorie

b: S.F. Blank, Herwijnen 1976, gebouwd ter nagedachtenis aan Klaas Hanzen Heeroma (de dichter Muus Jacobse 1909-1972) voor GRONINGEN Hervormde kerk Martini - Martinikapel; kistorgel M I: Man 4
Het orgel is tijdens de Paasdienst van 1976 in gebruik genomen
o: MONNICKENDAM Hervormde Grote of St Nicolaaskerk 1985; kistorgel M I: Man 4

Dispositie

1976 (Blank):
Manuaal
4 fluitachtige registers: 8, 4, 2 en 1

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het kistorgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 52(1986)80
Laatste update: 2018-10-23 16:08:34